ျမန္မာျပည္ပညာေရးအတြက္ ၾသစေၾတးလ်က ေဒၚလာ ၇၁ သန္းခြဲေထာက္ပံ့မည္ - DVB