ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ တ႐ုတ္အထူးကုိယ္စားလွယ္တုိ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး - DVB