ကာကြယ္ေရးအပါ၀င္ ၀န္ႀကီးဌာန ၆ ခု ဘတ္ဂ်က္မ်ား မျဖတ္ေတာက္ရန္ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ - DVB