ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵရွင္သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ယူႏိုင္ - DVB