ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) က လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသလား - အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း - DVB