လမ္းမေပၚ ကိုယ္လံုးတီးေလွ်ာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားသူေၾကာင့္ ထိုင္းရဲမ်ား အလုပ္႐ႈပ္ခဲ့ရ (႐ုပ္သံ) - DVB