ဆီးခ်ဳိေရာဂါစီမံကိန္းအတြက္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံက ေဒၚလာ ၁ သန္းေက်ာ္ ကူညီမည္ - DVB