ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ဘာသာျပန္ကဗ်ာ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာတြင္ ျပ႒ာန္းရန္ အၾကံျပဳ - DVB