နမၼတူၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရြာသား ၉၀ ေက်ာ္ကို ပေလာင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ - DVB