ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ကာမစိတ္ႂကြေဆးမ်ား ေရာင္းခ်ေနမႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆး - DVB