ေမ်ာက္ငယ္ေလးကို မိခင္ေရွ႕ ရက္ရက္စက္စက္ ခုန္အုပ္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ က်ားသစ္ (႐ုပ္သံ) - DVB