အခ်ိန္မဟုတ္မိုးေၾကာင့္ ေတာင္သာနယ္က မ်ဳဳိးခံၾကက္သြန္အထြက္ ေလ်ာ့က်ႏိုင္ (ဓာတ္ပံု) - DVB