လယ္သမားမ်ားထံက လာဘ္ေငြေတာင္းခဲ့သည္ ေျမစာရင္းအရာရွိကို ဖမ္းဆီးအေရးယူ - DVB