ေျမာက္ဦးႏွင့္မင္းျပားတြင္ ေလဆင္ႏွာေမာင္းတိုက္ခတ္၊ ေနအိမ္အခ်ိဳ႕ပ်က္စီး - DVB