ကေလးၿမိဳ႕ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ တတိယေန႔ထိ ေျဖဆိုသူ ၅၀၀ ေက်ာ္ ပ်က္ကြက္ - DVB