အမုန္းတရားႀကီးထြားေစရန္ ေဟာေျပာမႈမ်ားေၾကာင့္ ဦး၀ိရသူကုိ ေဟာေျပာခြင့္ ၁ ႏွစ္ ပိတ္ပင္ - DVB