ငပလီကမ္းေျခတြင္ အမ်ားပိုင္ေျမေနရာ ငွားရမ္းေရာင္းစားမႈအေပၚ အေရးယူေပးရန္ တိုင္ၾကား - DVB