“ဥပေဒအထက္ လူတေယာက္၊ အဖဲြ႔အစည္းတခု ရွိေနသေရြ႕ တရားဥပေဒ မစိုးမိုးႏိုင္ဘူး” - ဦးေရႊမန္း - DVB