ျပာကလပ္စိန္ႏွင့္ ေရႊဂဲတုိ႔၏ ဖန္တီးရွင္ ကာတြန္းေအာင္စုိးမ်င့္ (႐ုပ္သံ) - DVB