ေရြးေကာက္ပဲြမဲစာရင္း သိၾကားမင္းဆင္းေကာက္ေတာင္ အမွန္ရႏိုင္မွာမဟုတ္ဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ေျပာ - DVB