ကိုးကန္႔တပ္၏ေခၚေဆာင္ခံရၿပီး ျပန္လြတ္လာသည့္ ကာစီႏို႐ုံက မိန္းကေလးႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ (႐ုပ္သံ) - DVB