ဧၿပီလကစတင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ ေျမငလ်င္တိုင္းစက္အလံုး ၃၀ တပ္ဆင္မည္ - DVB