မ်ဳိး႐ိုးဗီဇစစ္ေဆးခ်က္မ်ားကို တရား႐ုံးကို သက္ေသအျဖစ္ လက္ခံမည္ - DVB