ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္တြင္ အလုပ္သမားတန္းလ်ား မီးေလာင္ (႐ုပ္သံ) - DVB