တပ္မေတာ္နဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ ခဲြၾကည့္ပါ။ ေျခမ မေကာင္း ေျခမ၊ လက္မ မေကာင္း လက္မ - ဦးေရႊမန္း - DVB