လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက က်ပ္သန္း ၂၃၈၅ ေက်ာ္ဖိုး ေဆးဝါးဝယ္ယူမည္ - DVB