ထိုင္းတြင္ ျမန္မာလူငယ္ အလုပ္သမား ၁ ဦး ဓားဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုး - DVB