ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုမႈ ယခင္ႏွစ္ထက္ ေျဖဆိုသူ နည္းပါး - DVB