အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ အခ်ဳပ္မ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူ ၄၅ ေယာက္ရွိ - DVB