ျမန္မာႏုိင္ငံတဝန္း အခ်ိန္အခါမဟုတ္မိုး ေနာက္ ၅ ရက္အထိ ရြာသြန္းႏိုင္ - DVB