ဦးခ်ိဳကိုလိုခ်င္သည့္အတြက္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခံခဲ့ရသည့္ ႀကံ့ (႐ုပ္သံ) - DVB