အရစ္က်ေရာင္းမည့္ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူရန္ ေတာင္သူ ၇၀၀ ေက်ာ္ အဆိုျပဳ - DVB