ေလာက္ကိုင္နယ္စပ္ တ႐ုတ္ဘက္ျခမ္း လက္နက္ႀကီးက်၊ ၁ ဦးဒဏ္ရာရ (႐ုပ္သံ) - DVB