“ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိဘူးဆိုရင္ ဘာမွလုပ္လို႔မရဘူး” - က်ားျဖဴပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္း - DVB