ၿမိဳ႕ပ်က္ႀကီးအလား ေျခာက္ကပ္ေနသည့္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ - DVB