ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေဝးထိန္းစနစ္ႏွင့္ အေပ်ာ္တမ္းေလယာဥ္ေမာင္းသူ ပိုမိုမ်ားျပားလာ - DVB