ရွမ္းျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ လံုၿခံဳေရး စိုးရိမ္စရာမရွိဟု ေကာ္မရွင္ေျပာ - DVB