မစိုးရိမ္တိုက္ မဟာနာယက ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး အႏၲိမအဂၢိစ်ာပန အခမ္းနား (ဓာတ္ပံု) | DVB