ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚလူထုစိတ္ဝင္စားမႈ အားရစရာမရွိ - DVB