နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆံြ႔အေနသည့္ ေဒသခံတဦး အ႐ိုက္ႏွက္ခံရၿပီး ေသဆံုး - DVB