လယ္သမားမ်ား ေခ်းယူထားသည့္ စိုက္စရိတ္ေခ်းေငြထဲမွ ေလးပံုတပံုသာ ျပန္ဆပ္ႏိုင္ - DVB