ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးသူနည္းမည္ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင္း ERCB ေျပာ - DVB