ဟန္က်ဳိးပိုင္ရီအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈ သတင္းစာရွင္းလင္း - DVB