မီတာခတိုးေကာက္မည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က မေျပာခဲ့ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္ ရွင္းလင္း - DVB