ဟူးေကာင္းေတာင္သူမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈမထားရန္ အစုိးရထံ ေတာင္းဆို - DVB