မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္ မဟာနာယကဆရာေတာ္ ဘ၀နတ္ထံပ်ံလြန္ေတာ္မူ (ဓာတ္ပံု) - DVB