အန္စီေအသည္ ပင္လံုအစားထိုးတာ မဟုတ္ပါဘူး - ဦးေဇာ္ေဌး - DVB