ထိုင္းရထားေရအိမ္ထဲ ဆြဲႀကိဳးခ်ေသေနသည့္ ႏုိင္ငံျခားသူ အမ်ိဳးသမီးအေလာင္း ေတြ႔ရွိ - DVB