ဒ႐ုန္းယာဥ္ကို ကစားစရာအ႐ုပ္ကဲ့သို႔ ဝုိင္းဝန္းဖမ္းဆီးေနၾကသည့္ ႏွင္းက်ားမ်ား (႐ုပ္သံ) - DVB