တ႐ုတ္၌ျဖစ္ပြားေနသည့္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ျမန္မာဘက္ ကူးမလာရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ - DVB